Dendrocronologie relativă dating. Dendrocronologie

Creşterea arborilor într-un areal cu variaţii sezonale ale climatului alternanţă iarnă-vară sau sezon umed-sezon secetos se caracterizează prin formarea unei sin- gure creşteri pe perioada de vegetaţie respectiv: inelul de creştere. Inelul de creştere variază de la an la an în cazul în care variaţia climatului general este anuală sau de la sezon de vegetaţie la sezon de vegetaţie în cazul variaţiei sezonale a clima- tului cu un ciclu mai mare sau mic de un anatât în ceea ce priveşte lăţimea sa, cât şi în ceea ce priveşte structura şi densitatea lemnului.

Aceste elemente variabile conţin informaţii privind relaţiile dintre arbore şi factorii de mediu.

Ce este Absolut Dating

Inelul anual constituie o arhivă, o adevărată bază dendrocronologie relativă dating date, care conţine informaţii privind vari- aţia seculară şi multiseculară a factorilor de mediu, atât la nivel global cât şi mezo şi microzonal.

Dendrocronologia, privită în sensul larg, este chemată să elucideze cauzele care au determinat variabilitatea caracteristicilor unei secvenţe multianuale de inele de creştere, utilizând material şi metode specifice, să identifice schimbările şi eveni- mentele survenite în ecosistemele forestiere în retrospectivă. Arborele înregistrează pe răboj nu numai anii, dar şi starea timpului.

Se afirmă că arborele este un conştiin- cios cronicar letopiseţ al timpurilor de mult apuse.

Ce este Relativ Dating

Descifrarea acestui dendroalfabet constituie obiectul dendrocronologiei. Inelul anual. Factori de creştere Cunoaşterea structurii lemnului este necesară pentru construirea şi interpretarea modelelor privind legătura dintre variaţia factorilor de mediu şi creşterea radială a arborilor, exprimată prin lăţimea inelului anual, sau prin intermediul altor caracte- ristici ale acestuia densitate, structură etc.

Fritts, Este dificil a înţelege modalitatea în care factorii de mediu afectează creşterea arborilor fără a şti cum şi când se desfăşoară procesele fiziologice, care au drept rezultat formarea de noi inele anuale.

Înţelegerea manierei în care sezonul de creştere activă începe şi se termină, 10 Fundamente metodologice şi dendrocronologie relativă dating de dendrocronologie perioada în care se formează anumite structuri ale lemnului, atât la nivelul trunchiu- lui cât şi la nivelul rădăcinilor sau ramurilor, este esenţială pentru explicarea modu- lui în care se pot forma într-un singur sezon de vegetaţie două inele anuale sau cum, în unele cazuri, inelul anual poate lipsi în anumite părţi ale arborelui.

Lemnul este dendrocronologie relativă dating ansamblu de ţesuturi de origine secundară, formate din pereţi lig- nificaţi, rezultat al funcţionării către interior a cambiului Marocico, Cam- biul sau zona generatoare libero-lemnoasă apare în fascicolul primar al tulpinii, între liber şi lemn, fiind constituit dintr-un singur strat de celule tinere, dating loc în surabaya căror însuşire esenţială este de a se divide.

Din diviziunea celulelor cambiale se diferen- ţiază spre exterior liberul secundar, iar spre interior lemnul secundar Morariu, La speciile lemnoase din zona temperată, cambiul este inactiv în perioada de iarnă, fiind reactivat sub influenţa hormonilor de creştere, primăvara. Această funcţionare particulară a cambiului conduce la apariţia unor limite structurale, deci observabile, între creşterile anuale.

Acestea definesc inelele anuale, distinct vizibile la speciile de răşinoase şi foioase cu distribuţia porilor inelară şi mai puţin vizibile macroscopic la foioasele cu o distribuţie a porilor difuză fig.

Dendrocronologie

Macrostructura anatomică a lemnului este rezultatul acumulărilor de straturi de Fig. Structura macroscopică a lemnului de răşinoase după Fritts, Macroscopic structure of coniferous wood after Fritts, Introducere 11 celule lemnoase de diferite dimensiuni, organizate în inele anuale. Caracteristicile fiecărui inel anual sunt determinate de proporţia diferitelor elemente celulare com- ponente, reflectând condiţiile de creştere din sezonul de vegetaţie, în situaţia unui plan dendrocronologie relativă dating organizare a structurii lemnului constantă Marocico, Ansamblul ultimelor creşteri anuale formează o zonă activă din punct de vedere fiziologic, asigurând transportul sevei brute, cunoscută sub denumirea de alburn.

Creşterile anuale mai depărtate de cambiu sufere procese de transformare de ordin anatomic, fizic şi chimic provocate şi controlate de celulele de parenchim, proces denumit duraminificare. Prin acest proces are loc transformarea alburnului în dendrocronologie relativă dating, inac- tiv fiziologic, dar cu un predominant rol mecanico-structural. Coniferele prezintă o structură microscopică a lemnului relativ simplă, unifor- mă, prin traheidele longitudinale, razele medulare, parenchimul longitudinal şi canalele rezinifere, remarcându-se absenţa traheelor vase perfecte şi a fibrelor lemnoase fig.

Lemnul de primăvară este format din traheide cu lumenul mai mare şi cu membrane mai subţiri, iar cel de toamnă din traheide dating site- ul 20 lumen mai mic şi cu pereţi celulari îngroşaţi.

Diferența dintre Dată absolută și relativă

Trecerea de la lemnul timpuriiu la cel târziu se poate face progresiv la molid sau relativ brusc la brad, duglas, larice. Speciile de foioase prezintă o structură microscopică a lemnului mult mai complexă, comparativ cu coniferele. Dacă la răşinoase traheidele longitudinale îndeplinesc funcţie dublă fiziologică şi mecanicăîn cazul angiospermelor se dis- ting celule specializate pentru conducerea sevei brute - trahee sau elementele de vase şi fibrele lemnoase pentru asigurarea rezistenţei mecanice Morariu, Pe lângă aceste tipuri de celule, spre deosebire de răşinoase, se mai co pentru a accelera dating traheide vasculare, traheide vasicentrice şi fibrotraheidele fig.

În secţiune transversală, vasele apar sub formă de pori, care pot fi izolaţi, grupaţi în şiruri radiale, tangenţiale sau oblice, diseminaţi mai mult sau mai puţin regulat pe suprafaţa inelului anual. Dimensiunile lor pot fi constante sau descresc gradat, de la lemnul timpuriu spre cel târziu.

Deoarece condițiile de viață sunt aproape aceleași pentru toți copacii unei specii dintr-o anumită zonă, toți copacii unei specii din această regiune au aproximativ aceeași secvență caracteristică a inelelor anuale înguste și largi. Se spune că primele descrieri ale inelelor copacilor apar în Teofrast. Cu toate acestea, prima mențiune clară a inelelor de copaci provine din China într-o poveste de Hong Mai în secolul al XII-lea.

În raport cu caracteristicile porilor, la speciile de foioase, se disting următoarele tipuri de lemn Keller, ; Marocico, : - lemn cu distribuţia dendrocronologie relativă dating a porilor cu zonă iniţială poroasăla care porii lemnului timpurii au diametrul mult mai mare în raport cu lemnul târ- ziu. La începutul sezonului de vegetaţie se formează una sau mai multe benzi de pori mari, urmaţi de pori mici, dispersaţi, în grupe mici la frasinîn şiruri radiale la stejaroblice la castan sau tangenţiale la salcâm, ulm fig.

Acest tip de lemn se întâlneşte la mesteacăn, plop, anin, fag, paltin, nuc, scoruş, tei etc.

Bine ați venit la Scribd!

Structura microscopică a lemnului de pin după Marocico, Microscopic structure of pine wood after Marocico, Fig. Structura microscopică a lemnului de fag după Marocico, Microscopic structure of beech wood after Marocico, Introducere 13 Fig. Tipuri de distribuţie a porilor la dendrocronologie relativă dating de foioase: a - iniţial poroasă, b - difuză, c - semi- poroasă Types of pores distribution of angiosperms wood: a - initial porous, b - diffused porous, c - semiporous tendinţă de grupare în lemnul timpuriiu sub formă de benzi inelare.

Un exemplu tipic al acestui tip de distribuţie este lemnul de cireş fig. Creşterea radială, precum şi structura intrinsecă a lemnului este controlată în primul rând prin bagajul genetic al fiecărui arbore, care determină o constanţă a compoziţiei calitative dendrocronologie relativă dating ţesuturilor lemnoase, a modului general de aranjare a ele- mentelor celulare, a structurii interne a pereţilor celulelor lemnoase.

Factorii de mediu, prin influenţarea activităţii cambiului, a proceselor de diferenţiere celulară, de creştere a pereţilor celulari, induc caracteristici particulare ale inelelor anuale, sub raportul dimensiunilor, a densităţii etc. Controlul genetic asupra creş- terii radiale se manifestă prin: longevitatea arborilor, procesele de îmbătrânire, sen- sibilitatea la factorii de mediu sub raportul caracteristicilor macroscopice lăţimea inel, densitate, proporţie lemn timpuriu-lemn târziu şi a structurii anatomice Schweingruber, Lumina, temperatura, rezervele de apă şi nutrienţi, vântul, daunele mecanice la nivelul coroanei, rădăcinilor şi trunchiului, poluarea solului şi a aerului, activitatea umană etc.

Factorii abiotici pot influenţa creşterea radială a arborilor în maniere şi intensităţi extrem de diferite. În mod obişnuit, este imposibil de probat influenţa unui singur factor, creşterea arbo- rilor fiind sub influenţa acţiunii conjugate a acestora. De asemenea, reacţia la nivelul diferitelor organe ale arborilor este diferită. Numai analiza unui număr mare de arbori, din staţiuni diferite, permite determinarea cauzelor care au generat lăţimi reduse sau ridicate ale inelului anual, respectiv anumite raporturi dintre lemnul târ- ziu şi cel timpuriu.

În prezent, este dificil a preciza şi a oferi o explicaţie ecologică 14 Fundamente metodologice şi aplicaţii de dendrocronologie Fig. Principalii factorii de creştere cu influenţă asupra inelului anual The main growth factors with influence to tree-ring a cauzelor care conduc la formarea de inele anuale normale.

dendrocronologie relativă dating xatro dating

Mult mai dificilă este detectarea acelor factori de mediu care sunt înregistraţi în lăţimea inelelor anuale sau în densitatea sau structura lemnului, respectiv în com- poziţia chimică a acestuia.

Analiza relaţiei dintre factorii de mediu şi caracteristicile inelului anual consti- tuie fundamentul biologic şi ecologic al dendrocronologiei. Este total inadecvat, de exemplu, a realiza cercetări dendrocronologice la molidul de rezonanţă care, dendrocronologie relativă dating form criteriilor de încadrare în această categorie, prezintă o uniformitate foarte ridi- Introducere 15 Fig.

Conceptul de cutie neagră în dendrocronologie după Wrobel şi Eckstein, The black-box concept of dendrochrnology after Wrobel and Eckstein, cată a lăţimii inelului anual, având un potenţial dendrocronologic practic nul.

Desi- gur şi acest tip de lemn stochează în caracteristile inelelor anuale informaţii privind constanţa condiţiilor de vegetaţie, reprezentând un obiect de studiu al dendroecolo- giei. Dendrocronologia - ştiinţa inelului anual Dendrocronologia din grecescul dendron-lemn, chronos-timp, logos-ştiinţă poate fi definită drept ştiinţa care utilizează inelul anual, datat la anul exact al formării sale, în analiza temporală şi spaţială a proceselor din ştiinţele fizice şi culturale Grissino-Mayer, Uni autori restricţionează termenul de dendrocronologie numai sensul utilizării inelelor anuale în datarea lem- nului, integrând aici dendroarheologia Bitvinskas, ; Schweingruber, Conform Websters Ninth New Collegiate Dictionarydendrocronologia este definită drept ştiinţa datării evenimentelor şi a variaţiei factorilor de mediu prin studiul comparativ al inelelor de creştere ale arborilor şi a vârstei reale a lemnului anul exact al formării inelului de creştere.

Complexitatea informaţiilor stocate în inelul anual, ca rezultat al interacţiunii 16 Fundamente metodologice şi aplicaţii de dendrocronologie relativă dating dintre factorii de mediu şi genotip, a determinat apariţia şi dezvoltarea mai multor subdiscipline specializate: - d e n d r o e co l o g i a - utilizează inelul anual în studiul factorilor care influen- ţează procesele ecosistemice dendrocronologie relativă dating ex. Dendrocronologia şi disciplinele derivate constituie domenii care investigează aspectele spaţiale şi temporale ale proceselor din sfera largă a ştiinţelor mediului, şi nu numai arheologie, istorie etc.

Cel mai utilizat obiect de studiu al acestor discipline este seria dendrocronologică.

  • Datând un călăreț bmx
  • Dendrocronologia

Seria dendrocronologică este definită ca o serie de timp privind un parametru al inelului anual lăţime totală, lăţime lemn timpuriu sau lemn târziu, densitate etc. O serie dendrocronologi- că de referinţă, pentru o anumită specie şi zonă ecologică, poate fi definită ca fiind o serie de indici de creştere care conţine semnalul climatului macrozonal, acestea putând fi utilizată pentru datare, reconstituirea climatului etc.

Istoricul dendrocronologiei 17 2.

Istoricul dendrocronologiei în străinătate Primele informaţii privind inelele de creştere şi relaţia acestora cu factorii de mediu îşi au originea încă din antichitate. În însem- nările lui Leonardo da Vinci se regăsesc informaţii privind legătura dintre climat şi creşterea anuală la pinul din Toscana, Italia Corona,acesta remarcând influenţa regimului precipitaţiilor asupra lăţimii inelelor anuale.

dendrocronologie relativă dating coasta de coastă halifax

Mai târziu, în anulnaturaliştii francezi Duhamel şi Buffon identifică într-o serie de trunchiuri, posibilitatea existenţei unor îngheţuri în urmă cu 29 de ani, realizând de asemenea un portret caracteristic al anu- lui Fritts, La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Germania, Theodor Harting şi Robert Harting dezvoltă conceptul creşterii timpurii şi târzii, realizând cercetări privind dinamica sezonieră a acesteia Schweingruber, ; Vitas, În anulT. Harting şi Dendrocronologie relativă dating.

Harting stabilesc faptul că creşterea arborilor este direct influenţată de lungimea perioadei de vege- taţie, de precipitaţii şi de temperatura aerului. Schvedov, înexplică posi- bilitatea utilizării inelelor anuale pentru analiza şi prognoza climatului, observând o strânsă legătură între lăţimea inelelor anuale de la salcâm, lângă Odessa-Ucraina, şi precipitaţiile înregistrate Kairiukstis dendrocronologie relativă dating Shiyatov, ; Vitas, În anul silvicultorul olandez Kapteyn măsoară şi datează o serie de trunchiuri din Germania şi Olanda Eckstein şi Wrobel, ; Eckstein şi Pilcher, Primele cercetările sistematice în domeniul dendrocronologiei îşi găsesc origi- dendrocronologie relativă dating la începutul secolului XX, prin studiile întreprinse de Andrew Ellicott Douglass la observatorul astronomic de la Flagstaff.

Cercetările întreprinse de Douglass vizau ciclicitatea naturală a activităţii solare, respectiv relaţia acesteia cu dinamica cli- matului. Neexistând înregistrări meteorologice istorice, el utilizează creşterile arbo- rilor drept măsură indirectă a climatului.

Investigaţiile lui Douglass încep în anulbazându-se pe următoarea ipoteză: creşterile anuale ale arborilor sunt depen- 18 Fundamente metodologice şi aplicaţii de dendrocronologie dente de cantitatea de substanţe nutritive care, la rândul lor sunt direct condiţionate de oferta de substanţe minerale şi de apă din sol.

Rezerva de apă din dendrocronologie relativă dating este direct legată de regimul pluviometric, mai ales în regiuni secetoase, cum era Arizona. Astfel, Douglass ajunge la concluzia că mărimea creşterile anuale ale arborilor din regiunile cu deficit de precipitaţii este direct enneagram tip 4 dating cu regimul pluviometric.

Din analiza probelor de creştere, el observă o alternanţă de ani cu inele largi cu inele foarte înguste, observând existenţa unui model de succesiune a lăţimii dendrocronologie relativă dating anuale din două arborete din apropierea Flagstaff Prescott şi Flawellfundamen- tând metoda de interdatare a seriilor de creştere Fritts, În mod independent, primele încercări de interdatare sunt realizate, în de către Twining,de matematicianul Babbage,de Douglass Fritts, Meritul lui Douglass este de a utiliza acest principiu drept bază pentru dezvoltarea dendrocronologiei ca ştiinţă Douglass, Analizând probe de lemn provenite din vechile satele indi- ene, acesta a observat prezenţa unor succesiuni particulare de inele, prezente şi la arborii analizaţi anterior, reuşit astfel datarea acestor vestigii arheologice.

În anul s-a înfiinţat la Universitatea din Arizona Tucsonprimul laborator de den- drocronologie sub conducerea lui Douglass, destinat exclusiv studiului inelului anual, în acest demers fiind ajutat de doi studenţi: Waldo S.

Glock - în dezvoltarea tehnicilor de analiză cantitativă şi Edmund Schulman în analiza statistică şi în tehni- cile de dendroclimatologie Robinson, În Europa, Bruno Huberla Institutul de Botanică Forestieră din Munchen, iniţiază primele cercetări sistematice de dendrocronologie, preluând metoda de interdatare a lui Douglass, pe care o dezvoltă şi o perfecţionează.

În condiţiile climatului temperat din Europa, se dovedeşte necesară măsurarea şi reprezentarea grafică a fiecărui inel anual, deoarece variaţia de la an la an a lăţimii inelului nu este atât de evidentă dendrocronologie relativă dating în cazul speciilor din zona semiaridă a Arizonei, unde a lucrat Douglass Eckstein, ; Eckstein şi Wrobel, ; Eckstein şi Wrobel, ; Eckstein şi Pilcher, Cercetările de dendrocronologie din lab- oratoarele din Europa au vizat în special cuantificarea impactului activităţii indus- triale şi a poluării asupra creşterii arborilor Eckstein, ; Becker, ; Eckstein şi Sass, ; Eckstein et al.

În Europa, dendroclimatologia este o ştiinţă relativ tânără, comparativ cu cercetările întreprinse pe continentul american, în prezent existând numeroase reţele de den- drocronologie care au permis analiza dinamicii climatului în urmă cu peste două milenii Eckstein şi Aniol, ; Schweingruber et al. Dezvoltarea rapidă a dendrocronologiei a avut drept rezultat elaborarea unui număr mare de serii dendrocronologice de referinţă pentru diferite zone geografice Istoricul dendrocronologiei 19 de pe mapamond şi a condus la înfiinţarea, îna Băncii Internaţionale de Dendrocronologie - ITRDB - International Tree-Ring Database, ca organizaţie pro- fesională şi ca bancă de date pentru toate tipurile de date dendrocronologice, cu se- diul iniţial la Laboratorul dendrocronologie relativă dating Dendrocronologie al Universităţii din Tucson, Arizona - S.

La nivel european funcţio-nează un dating yakuza de serii dendrocronologice implementat şi menţinut de către T. Cercetările întreprinse în domeniul dendroclimatologiei au permis atât funda- mentarea teoretică a metodelor de analiză statistică Bitvinskas, ; Fritts, ; Schweingruber,; Guiot et al.

În domeniul dendrohidrologiei, cercetările realizate au permis evidenţierea dinamicii inundaţiilor şi a nivelului apelor Payette et al. Dinamica gheţarilor şi datarea avalanşelor au făcut obiectul dendrocronologie relativă dating dendrocronologie relativă dating cercetări Potter, ; Carrara, ; Smith et al.

Cercetări de dendroentocronologie au permis datarea atacurilor de insecte şi a dinamicii istorice a gradaţiilor Swetnam et al.

dendrocronologie relativă dating aplicații de întâlnire bazate pe gps

Perfecţionarea continuă a tehnicilor de lucru, a metodologiilor de prelucrare şi analiză a datelor dendrocronologice este reflectată în lucrări de referinţă în dome- niu Bitvinskas, ; Fritts, ; Hughes et al.

Pentru America de Nord, cea mai lungă serie dendrocronologică, derivată din lemn arheologic, este de peste de ani, cu tentative de extindere la Seria dendrocronologică pentru stejar, în Europa, este de O serie cronologică de ani a fost dezvoltată pentru dendrocronologie relativă dating silvestru la nivel european, oferind astfel dendrocronologie relativă dating o secvenţă completă până la ultima glaciaţiune Kromer şi Spurk, În emisfera sudică, în Anzi, pentru Fitzroya cupressoides seria dendrocronologică merge până în anul Î.

Dezvoltarea dendrocronologiei în România Hippie dating australia noi în ţară, în domeniul dendrocronologiei cercetările au avut un pregnant caracter ecologic, de evaluare prin metode de dendroecologie a impactului degradării mediului, mai ales sub influenţa poluării, asupra creşterii arborilor şi arboretelor.

Analiza istorică a studiilor de dendrocronologie permite identificare a trei etape distincte. O primă etapă, reprezentată de studii şi cercetări cu un caracter explorator al tehnicilor de dendrocronologie, care au fost efectuate mai ales în cadrul auxologiei forestiere Giurgiu, fiind puse în evidenţă variaţiile ciclice ale creşterilor la brad şi alte specii forestiere Giurgiu, De asemenea se elaborează primele serii de indici de creştere la Pinus cembra pentru masivele Rodna şi Retezat în baza unui număr mic de arbori rondele Seghedin, ; Soran şi Gârlea, ; Pânzaru şi Soran, Se poate aminti aici şi seria den- drocronologică pentru un trunchi fosil de stejar din albia Siretului Dumitriu- Tătăranu şi Popescu,la care s-au aplicat metode statistice de analiză a vari- aţiei sezoniere şi de eliminare a influenţei vârstei.

Tot în această primă etapă sunt Istoricul dendrocronologiei 21 realizate primele cercetări de dendroclimatologie, prin corelarea regimului precipi- taţiilor cu indicii de creştere radială Giurgiu, şi se evidenţiază rolul cercetărilor de dendrocronologie în domenii colaterale arheologie, istoriografie Giurgiu,Alexandrescu,Flocea, a.

Încărcat de

Următoarea etapă o constituie aprofundarea cercetărilor de dendrocrologie apli- cată dendroecologieremarcându-se cercetările privind cuantificarea impactului poluării asupra ecosistemelor forestiere Ianculescu,; Alexe, ; Decei et al. Dendrocronologie relativă dating realizează cercetări aprofundate de dendroecologie privind dinamica factorilor perturbatori Popa,a şi a variabilităţii spaţiale a seriilor dendrocronologice Popa,ade dendroclimatologie cu referire la relaţia climat-arbore Poparealizându-se reconstituirea dinamicii istorice a unor parametri meteorologi- ci din zonele studiate Popa,a, e; Popa et al.

Elaborarea primelor serii dendrocronologice, conforme cerinţelor ITRDB, s-a realizat în ultimii ani pentru molid Schweingruber, ; Alexandrescu, ; Popa,ebrad Ianculescu şi Tissescu, ; Alexandrescu, ; Popa,a, ezâmbru Popa,agorun şi stejar Tissescu, ; Borlea, ; Popa, În domeniul dendroarheologiei se remarcă cercetările privind datarea bisericilor de lemn din Maramureş Babos şi Eggertsson, sau a unor construcţii medievale Alexandrescu, Această reţea naţională reprezintă fundamentul dezvoltării cercetărilor de dendrocronologie aplicată, deschizând noi direcţii de cercetare în domeniu.

Principiile dendrocronologiei 23 3. Principiile dendrocronologiei În orice ştiinţă, în timp, se produce o acumulare a unui set de dendrocronologie relativă dating cu carac- ter esenţial, cu putere generalizatoare care, bazate pe observaţii repetate şi expe- rienţă, pot fi descrise drept principii sau concepte ce întruchipează adevăruri funda- mentale. Principiile nu sunt legi sau reguli absolute ale naturii, fiind raţionamente foarte bine testate bazate pe ansamblul de cunoştinţe existente la un moment dat.

Principiile sunt mai mult sau mai puţin stabile în timp, fiind revizuite periodic, în conformitate cu evoluţia şi aprofundarea cercetărilor în domeniul respectiv.

Dendrocronologia, ca şi alte ştiinţe, este guvernată de un set de principii sau re- guli ştiinţifice. Principiile dating online atlanta georgia au fost, şi ele, supuse tendinţei gene- rale de perfecţionare, în acord cu dezvoltarea cercetărilor de dendrocronologie în general, şi în direcţiile particulare dendroecologie, dendroclimatologie etc.

În dendrocronologie sunt fundamentate un număr de opt principii de bază: - principiul uniformităţii.

Deoarece evaluează vârsta exactă a eșantionului, este de asemenea chemată îmbătrânirea absolută maturitate numerică. Cele patru tehnici folosite în datarea absolută sunt datarea radiometrică, datarea la aminoacizi, dendrochronologia și termoluminiscența. Radiometric dating: Determină vârsta probei prin măsurarea cantității unui izotop radioactiv prezent în eșantion. Vârsta poate fi determinată de rata de decădere a acelui izotop particular.