Codul de etică şi deontologie - OAMGMAMR

Etica întâlnirii unui pacient

Într-un mod sau altul, la un moment dat, fiecare dintre noi poate fi afectat de modul în care se respectă sau nu principiile etice ale unei profesiuni.

Codul de etică şi deontologie

Organiza ia Mondială a Sănătă ii este din ce în ce mai preocupată de delicatele aspecte ale aplicării principiilor eticii în practica medicală curentă, organizând dezbateri ample pe acest subiect. Principala problemă a fost de a găsi modalită ile de asigurare a unui acces echitabil la serviciile de sănătate.

Mai mult, numeroase programe organizate şi desfăşurate sub egida OMS au instituit propriile comitete de etică, respectarea principiilor de etică medicală devenind o preocupare prioritară pentru organiza ie.

Progresul înregistrat de ştiin ele medicale, în general şi de biologia moleculară în special, au modificat modelul tradi ional al rela iei medic bolnav. Peste tot dating manager hr lume este resim ită o presiune crescândă asupra medicilor, care sunt nevoi i să ină cont etica întâlnirii unui pacient factorul economic, ceea ce poate, de multe ori, influen a decizia etica întâlnirii unui pacient, privind ceea ce consideră că este benefic pentru bolnavi.

De aceea este mai mult decât necesară o corectă informare asupra principiilor etice, astfel încât fiecare medic să fie sigur că alegerea sa nu este dictată exclusiv de constrângerile economice.

 • Sfaturi pentru întâlnirea unui jurnalist
 • Ричард задумался.
 • Dating oakville ontario

La fel cum este important să se ştie că utilizarea unor tratamente sau investiga ii costisitoare ar putea să limiteze accesul altor pacien i la interven ii nu mai pu in necesare, dar sigur mai pu in costisitoare.

Astăzi, lumea medicală şi nu numai, este conştientă de obligativitatea respectării principiilor eticii medicale în tot ceea ce înseamnă cercetarea medicală, accesul la serviciile medicale, ingineria genetică, sănătatea mintală, reproducerea artificială, transplant, sfârşitul vie ii, respectarea drepturilor pacien ilor, etc.

Iată de ce introducerea eticii în programele de învă ământ devine una dintre necesită ile acestui moment.

etica întâlnirii unui pacient bageli și cafea online dating

Bineîn eles că simpla studiere a eticii blackpool dating dating nu va duce la rezolvarea problemelor, dar îi va ajuta pe cei direct interesa i să-şi dezvolte propriile cunoştin e în domeniu, pentru a putea lua deciziile clinice în deplină cunoştin ă de cauză.

Dilemele etice nu au răspunsuri preformulate. Tocmai de aceea, aducerea în discu ie a tuturor acestor aspecte critice şi de cele mai multe ori particulare, trebuie făcută acum, asigurându-se participarea british gătit dating show categorii cât etica întâlnirii unui pacient largi de persoane. În această etapă, definirea oricărei politici na ionale, în domeniul sănătă ii, nu se mai poate face fără a ine 1 cont de principiile eticii medicale, încercându-se o adaptare la contextul social, constrângerile economice şi dezvoltarea tehnologică.

Sperăm că în rândurile ce urmează se vor găsi măcar câteva idei care să incite la o etica întâlnirii unui pacient a eticii medicale şi un studiu aprofundat a fascinantei sale problematici. Context general Începuturile eticii medicale nu sunt datate cu foarte etica întâlnirii unui pacient i ani în urmă.

etica întâlnirii unui pacient gorilla dating

Unii consideră că bazele au fost puse la Nurenberg, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, atunci când au fost judeca i medicii nazişti, iar Codul de la Nurenberg ar reprezenta primul document care reglementează etica cercetării medicale. Articolul cu pricina povestea istoria comitetului de etică din Seattle, care era obligat să facă selec ia celor care erau admişi în programul de dializă cronică.

Cine are meritul începutului are mai pu ină importan a.

Маленький Мариус находился в идеальном положении. "Какая фантастическая техника, - промелькнула мысль.

Esen ial este că lumea modernă se apleacă tot mai mult asupra principiilor fundamentale ale eticii şi ale eticii medicale în particular. Vorbind despre etică, în generai, ajungem inevitabil şi la o abordare din punct de vedere filosofic, fără de care nu se poate trece la aspectele particulare care vor face subiectul paginilor următoare.

Obiectul eticii pure este binele.

 1. Dating online works
 2. Патрик развел мальчишек и послал их в качестве наказания домой - сидеть по разным комнатам, а потом приветствовал свою мать поцелуем и обнял .
 3. А его усики-антенны издали грубое ругательство, практически лишенное информации.
 4. Вам предъявлено тяжкое обвинение, и свободу вам гарантирует лишь добросовестное сотрудничество с нами.

Definind ce este binele se poate stabili ce este bine să faci. Deşi pare o chestiune uşor abordabilă, definirea binelui a constituit un obstacol de multe ori de netrecut pentru filozofii mai scrupuloşi. De regulă, atunci când se vorbeşte, la modul general, despre bine, se face de fapt caracterizarea unor ac iuni, care sunt considerate ca fiind sau nu bune.

Кэти подошла к одной из женщин, о чем-то недолго поговорила с ней и исчезла из виду.

Nimeni nu poate răspunde cu certitudine dacă există un singur fel de bine, unanim acceptat ca atare. De fapt, binele nu poate fi analizat.

Capitolul III relaţia medic – pacient

O altă distinc ie care este dificil de realizat este cea între etică şi morală, termeni care pot fi utiliza i câteodată cu semnifica ii identice. Pe de altă parte, există anumite delimitări care se pot face între etică şi morală. Etica poate fi definită ca ramură a ştiin elor sociale care stabileşte normele şi standardele de comportament care se aplică în judecarea actelor umane.

Morala este considerată ca fiind un produs al consensului social.

Marius Octavian Stefan-practici etice si morale in meditatie

Astfel, se pot cita morala catolică şi morala marxistă, chiar dacă între ele este foarte greu să se identifice punctele de legătură. Totuşi, au fost acceptate ca atare de societă ile respective. Nerespectarea lor nu era pedepsită în mod direct şi imediat. De aceea, atunci când au fost prevăzute şi pedepsele primite de cei care încălcau poruncile, ele au devenit legi. Se pot da câteva exemple. Astfel, pornind de la regula ,să nu provoci durerea altuia" şi inând cont că medicul, de multe ori, are nevoie să afle, de la pacient, informa ii care in de intimitatea acestuia, se ajunge la obliga ia oricărui medic de a păstra confiden ialitatea.

Codul de etică şi deontologie - OAMGMAMR

Mergând mai departe, este necesar să vorbim despre diferen ele dintre bioetică şi etica medicală. Bioetică se referă la tot ceea ce are via ă arată în china. Etica medicală se referă 3 la toate aspectele etice ale practicii medicale.

 • Capitolul III relaţia medic – pacient
 • Hsv dating dallas
 • Но я все-таки не мог в это поверить, даже когда увидел его в гробу.
 • Dating nod

Fără îndoială, etica medicală reprezintă domeniul cel mai important al bioeticii. Etica medical : teorii, principii, reguli şi judec i Încercând o simplificare a problematicii eticii, în general, putem identifica etica întâlnirii unui pacient categorii distincte : teoriile etice, principiile etice, regulile etice şi judecă ile etice. Teoriile etice sunt acele entită i sistematizate, alcătuite din principii şi reguli. Teorii consequenţialiste - sunt cele care măsoară valoarea unei ac iuni prin etica întâlnirii unui pacient ei - utilitarismul: "scopul scuză mijloacele" - etica întâlnirii unui pacient şi drepturile individuale trebuie subordonate binelui şi drepturilor societă ii - "cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni" apare riscul de oprimare şi injusti ie pentru o minoritate Teoriile deontologice datoria şi obliga ia trebuie să stea la baza oricărui act, nu consecin ele - tradi iile religioase şi poruncile divine - ac iune "de dragul datoriei" Teoriile bazate pe virtuţi - cinste - compasiune - onestitate Principiile etice reprezintă baza pentru regulile etice care orientează luarea deciziilor.

Respectarea autonomiei individului Adesea se consideră că acest principiu stă la baza practicii medicale din ările vestice. Altfel formulat, acest principiu spune că indiferent ce crede medicul că trebuie făcut, pacientul este cel care are puterea de decizie.

etica întâlnirii unui pacient astrologie pentru meciuri

Cu excep ia situa iei în care poate produce rău altora, orice persoană cu discernământ are dreptul să decidă ce va face în ceea ce priveşte sănătatea sa. Orice ac iune împotriva voin ei unei persoane, este supusă rigorilor legii. Din acest principiu, al autonomiei, derivă şi o bună parte din aspectele legate de consim ământ, confiden ialitate. Una dintre problemele delicat de rezolvat este cea a discernământului.

Cine îl stabileşte? Care este vârsta minimă pentru a fi considerat cu discernământ? Când începem să fim prea bătrâni pentru a mai avea discernământ? Este evident că poate fi extrem de dificil să stabileşti, cu acurate e, discernământul etica întâlnirii unui pacient lipsa de discernământ a unei persoane.

De aceea, se consideră că deciziile unui individ trebuie să fie catalogate ca fiind ra ionale sau ira ionale.

(PDF) ETICĂ MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENŢILOR | adoris conas - anuntulweb.ro

Este acceptat ca atunci nokia dating voin a unui individ, privind ac iuni care afectează propria sănătate, pare a fi complet ira ională, ea să nu Caut divorțate bărbați din Brașov respectată.

Oricum, în astfel de circumstan e decizia nu va fi uşor de luat şi este nevoie să nu fie o hotărâre individuală, ci rezultatul unei voin e colective, a unui comitet de exper i, aşa cum sunt organizate comitetele de etică.

Din punctul de vedere a unor medici, aplicarea principiului autonomiei duce la modificarea obişnuin elor, ceea ce nu este nici uşor de acceptat şi nici uşor de pus în practică. O rela ie medic-pacient în care balan a înclină spre medic, are anumite avantaje, dar şi puncte nevralgice. Principiul beneficienţei să faci bine Acest principiu se regăseşte, diferit exprimat şi în jurământul lui Hipocrate. Aplicarea acestui principiu este vitală. In acest fel medicii sunt obliga i să aleagă ceea ce este mai bine pentru pacien ii lor, fără să se decidă cu precădere asupra celui mai pu in costisitor tratament.

Principiul utilitarismului consideră că trebuie ales ceea ce oferă cât mai mult bine unui număr cât mai etica întâlnirii unui pacient de oameni.

Gândind aşa, nu putem să nu ne întrebăm cât beneficiază şi câte persoane utilizează resursele alocate programelor de transplant.

Fernando Savater, Etica pentru fiul meu Amador. Toate acestea pot fi sursa unor multiple controverse, dileme, interogaţii. Pacientul este un membru al societăţii, un individ care într-un anumit moment al vieţii a cunoscut o dereglare a stării de sănătate, fapt care îi motivează întâlnirea cu medicul. Oricare ar fi starea clinică, gravitatea bolii, competenţa sau incompetenţa mentală, pacientul este o persoană care trebuie tratată cu respect, onestitate, profesionalism, loialitate.

Alte moduri de abordare au la bază principiile datoriei, ale rezultatelor şi consecin elor. Un caz particular, interesant de altfel, este cel al cercetării medicale.

In cercetare sunt incluşi un număr mic de oameni, în timp ce de rezultatele experimentului vor beneficia foarte mul i. Dilema etică este rezolvată prin ob inerea consim ământului liber exprimat, în deplină cunoştin ă de cauză.

În anumite împrejurări, acest principiu poate fi în contradic ie cu cel al autonomiei. Este evident că renun area la fii mat face mult bine, dar decizia nu poate fi impusă. Conceptul medicinii bazate pe dovezi, precum şi ghidurile de practică, sunt transpuneri în practica clinică a acestui principiu, etica întâlnirii unui pacient beneficien ei. Exemplele pot fi cele ale unui epileptic cu crize la anumite ore şi care va fi împiedicat să conducă, părin ii care produc suferin e unui copil pot fi decăzu i din drepturi, un salariat HIV pozitiv nu va fi lăsat să lucreze în sala de opera ii etc.

etica întâlnirii unui pacient viteză dating fără căpușe

Principiul dreptăţii şi corectitudinii Una dintre marile probleme ale momentului, nu numai la noi, este folosirea într-o manieră corespunzătoare a resurselor disponibile pentru îngrijirile de sănătate.