LEGE 08/05/ - Portal Legislativ

Dating soț militar

dating soț militar

LEGE nr. Subofițeri: a sergent; Maiștri militari: a maistru militar clasa a V-a; La articolul 4, litera a se modifică și va avea următorul cuprins: a în activitate, când ocupă o funcție militară.

DOCUMENTAR RECORDER. Sistemul medical

Calitatea de cadru militar în activitate se menține și pe timpul cât acestea sunt eliberate din funcții pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului, sunt dating soț militar din funcții, precum și atunci când sunt puse la dispoziție: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere; pentru cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul cât sunt în captivitate.

Pot fi ofițeri, maiștri militari sau subofițeri în activitate persoanele care au cetățenie română și domiciliul în țară; Profesia de cadru militar este menită să asigure funcționarea, perfecționarea și conducerea organismului militar în timp de pace și de război.

La articolul 8 alineatul 3, litera c se modifică și va avea următorul cuprins: c unul sau ambii părinți sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, și nu mai are alți frați sau surori majori, apți de muncă, ori mai are frați sau surori, dar aceștia nu pot contribui la dating soț militar părinților deoarece sunt elevi sau studenți, sunt invalizi de gradul I sau II ori execută o pedeapsă privativă de libertate; La articolul 9, litera d se modifică și va avea următorul cuprins: d transport gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; La încetarea concediului fără plată acordat potrivit alin.

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dating soț militar din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în dating soț militar ce privește drepturile cuvenite personalului militar.

La articolul 15, alineatul 2 dating soț militar modifică și va avea următorul cuprins: Cadrele militare în activitate au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu de dating m1a, concediu paternal, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

A intervenit o problemă.

La articolul 15, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: La stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul întreaga dating soț militar a concediului prevăzut la alin. Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin.

dating soț militar

În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. În situația prevăzută la alin. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin.

  • Cristian Delcea Recorder a obținut, din surse oficiale, statisticile complete despre dozele de vaccin administrate în România până pe data de 5 martie.

Ministerul Apărării Naționale nu îi asigură cadrului militar care a optat pentru situația prevăzută la alin. Pentru persoanele prevăzute la alin. La articolul 23 alineatul 1, litera b se modifică și va avea următorul cuprins:b transport, atunci când ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii sunt mutați în interes de serviciu dintr-o garnizoană în alta.

Potrivit ministerului, înființarea centrelor de vaccinare de către MApN a avut ca scop reducerea presiunii pe centrele de vaccinare coordonate de Ministerul Sănătății, prin extinderea capabilităților de administrare a vaccinului la nivel național, aceste centre fiind destinate nu doar personalului MApN ci și a celui din alte instituții ale sistemului național de apărare și, în anumite situații, chiar pentru persoane civile, în conformitate cu procedurile derulate prin platforma unică de programare.

La articolul 28, dating soț militar b se modifică și va avea următorul cuprins:b să candideze pentru a fi alese în administrația publică locală, în Parlamentul României și în Parlamentul European, precum și în funcția de Președinte al României; La articolul 29, literele a și c se modifică și vor avea următorul cuprins:a exprimarea în public a opiniilor politice nu este permisă; La articolul 30 alineatul 2, litera b se modifică și va avea următorul cuprins:b să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, cu excepția celor numite în consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale și ale filialelor acestora, din cadrul industriei de apărare sau în legătură cu aceasta.

Cadrele militare răspund individual pentru faptele și actele proprii sancționate de lege, săvârșite atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acesta, cât și în afara serviciului.

Sunt absolvite de orice răspundere cadrele militare care prin exercitarea, în limitele legii, a atribuțiilor de serviciu au cauzat vătămări unor persoane ori au adus prejudicii patrimoniului acestora.

dating soț militar

dating soț militar

Pentru aceeași abatere se poate aplica doar o singură sancțiune disciplinară. Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data constatării, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar cel de 2 ani este termen de decădere. Termenul de 6 luni prevăzut la alin.

Main Navigation

Prin excepție de la prevederile alin. Sancțiunile disciplinare prevăzute la art.

dating soț militar

Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. La individualizarea sancțiunii disciplinare se ține seama de gravitatea faptei, care se evaluează după următoarele criterii:a împrejurările în care a fost săvârșită fapta; Cercetarea dating soț militar și activitatea consiliilor de onoare au la bază următoarele principii:a prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că orice cadru militar este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară, atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită; Procedura disciplinară nu este publică.

Comunicarea actelor în procedura disciplinară se poate efectua în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Cadrele militare desemnate conform alin.