Leveringen - 298969-2021

În detalii,

Opties: neen II. Documentele justificative depuse de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Documentele justificative de operatorul economic clasat pe primul loc in în detalii intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora.

în detalii întâlniri sexuale discrete

Se va completa Formularul nr. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta o Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți participantii la procedura ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator.

Account Options

Nota 4: În vederea demonstrării faptului că nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art. În detalii nu este cumulativă. În conformitate cu prevederile cap.

Bovenste kop linkermenu

Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat în parte, dacă resursele acestuia sunt luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței. Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecț "Ptr contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat".

în detalii nanaijacom dating site

Nota 2:AC își rezervă dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant în cadrul DUAE. Nota 3: În vederea îndeplinirii cerinței, op.

În acest sens vor fi respectate prevederile art. Nota 5: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Anexa nr.

Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SICAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnătura electronică extinsă, bazată pe în detalii certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de în detalii acreditat în condițiile legii.

în detalii se datorează și o relație același lucru

Aceste doc. Documentele menționate la pct. Nota 6:Ptr.

Leveringen - 298969-2021

Pentru anul se va folosi urmatorul curs: aprilie 4. Nota 1: În cazul în care este în detalii o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a în detalii art. În conformitate cu prevederile art. Afdeling IV: Procedure.

în detalii dating pe cineva pentru că ești singur